Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa politykę ochrony prywatności, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych przekazywanych przez Pana/Panią. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych z siedzibą w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 11/31, kod pocztowy 42-200, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 000083300 , NIP: 5732918059, REGON: 385739356 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN , opłaconym w całości.
Użytkownikiem jest Pan/Pani, który/a przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe.Administrator będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:
 1. rejestracji na Kongresie
 2. komunikacji
 3. zapewnienia dostępu do Kongresu
 4. wysyłania informacji dotyczących Kongresu
 5. dokumentowania przebiegu Kongresu
 6. wszelkich innych kwestii administracyjnych wymaganych dla właściwej organizacji i przebiegi Kongresu oraz bezpieczeństwa jej Uczestników, Prelegentów i obsługi.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu: telefon, mail celu dochodzenia możliwych roszczeń, analizy plików cookies, celów analitycznych i statycznych, remarketingu wobec Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do realizacji powyższych celów, Administrator będzie przetwarzać w szczególności: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa samorządu (samorząd, z którym związana jest osoba rejestrująca się), stanowisko służbowe.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących grup odbiorców:
 • Firm kurierskich
 • Dostawców usług płatniczych oraz banków
 • Organów państwowych lub innych podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa
 • Podmiotów świadczących dla naszej firmy usługi z zakresu pomocy prawnej
 • Biura księgowego
 • Firmy świadczącej naszej firmie usługi z zakresu IT
 • podmiotów świadczących usługi związane z organizacją Kongresu, w szczególności Związku Miast Polskich z siedzibą przy ul. Robotniczej 42, 61-517 Poznań, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod nr KRS: 0000069153, NIP: 7781005845, REGON: 630183731.
 • Partnerów serwisowych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 1. dostępu – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
 2. sprostowania - może Pan/Pani wystąpić do Administratora o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
 3. usunięcia – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. ograniczenia przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.
 5. przenoszenia danych - może Pan/Pani wystąpić do Administratora o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 6. wycofania zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 7. sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; informacje kontaktowe tego organu przedstawiono poniżej:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki
200-193 Warszawa
Pani/Panu dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.
Strona internetowa www.localsome.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies stosowane są w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, umożliwić „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., a także indywidualnie dostosować stronę do Pana/Pani potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.
Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia przeglądania strony internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies w swoim urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • uwierzytelniania Użytkownika i zapewnienia sesji Użytkownika;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony internetowej, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej;
 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony internetowej, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności;
 • świadczenia usług reklamowych;
 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem strony internetowej reklam usług i produktów firm trzecich;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies.Administrator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Meta Platforms, Inc. Facebook z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze strony internetowej. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie strony internetowej w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać maila do Użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora.
Administrator wykorzystuje Cookies i inne technologie marketingowe w następujących celach:
 • prezentowania treści multimedialnych na stronie internetowej, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. facebook,com, instagram.com, vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl);
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics, Facebook Analytics, GemiusTraffic);
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika.Zmiany ustawień, o których mowa w punkcie poprzednim Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Informacje o zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest możliwie najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych, w szczególności hasła i loginu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie tych danych przez Użytkownika osobom trzecim.
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
Samorządowe Internety sp. z o.o.
ul. Goławicka 7, lok. 47, 03-550 Warszawa
Dołącz do naszej społeczności
Designed by